در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

مفاهیم مجسم

 • Achlys نام یونانی Ἀχλύς : روح غبار مرگ

 • Adephagia نام یونانی (Ἀδηφαγία) : روح شکم پرستی

 • Adikia نام یونانی (Ἀδικία): روح ظلم و ستم

 • Aergia نام یونانی (Ἀεργία): روح بطالت، تنبلی، سستی و کاهلی

 • Agon نام یونانی (Ἀγών): روح مسابقات که در محراب Olympia برای انجام مسابقات المپیک تسخیر و زندانی شده.

 • Aidos نام یونانی(Αιδος): روح فروتنی، تکریم و احترام

 • Alala نام یونانی (Ἀλαλά): روح فریاد جنگ

 • Alastor نام یونانی (Αλάστορ): روح دشمنی خونی و انتقام

 • Aletheia نام یونانی (ἀλήθεια): روح راستی، راستگویی و صداقت

 • Algea ها نام یونانی (Ἄλγεα): ارواح درد و رنج
  • Akhos
  • Ania
  • Lupe

 • Amekhania نام یونانی (Αμεκηανια): روح بی کمکی و درخواست توانایی

 • Amphilogiaiها نام یونانی(Αμπηιλογιαι): ارواح حل اختلاف، بحث و مشاجره

 • Anaideia نام یونانی (Αναιδεια): روح بیرحمی، بیشرمی و عدم بخشش

 • The Androktasiai نام یونانی (Ανδροκτασιαι): روح کشتار میدان جنگ

 • Angelia نام یونانی (Ανγελια): روح پیام ها، مژده و بیانیه ها

 • Apate نام یونانی (Απατε): روح فریب، دورویی، تقلب و تزویر

 • Aporia نام یونانی (Aπορία): روح دشواری، سرگشتگی، ناتوانی و درخواست توانایی

 • Arae ها نام یونانی (Ἀραί): ارواح نفرین ها

 • Arete نام یونانی (Aρετή): روح فضیلت، برتری، خوبی و ارزش شخصی و اجتماعی

 • Atë نام یونانی (ἄτη): روح توهم، شیفتگی، حماقت کور،بی پروایی و تباهی


Bia نام یونانی (Βία): روح روز، قدرت، قدرت بدنی و اجبار

 • Caerus نام یونانی (Καιρός): روح فرصت


 • Eirene نام یونانی (Εἰρήνη): الهه صلح

 • Dikaiosyne نام یونانی (Δικαιοσύνη): روح عدالت و تقوا

 • Dike نام یونانی (Δίκη): روح عدالت، قضاوت منصفانه و حقوق مشخص شده در عرف و قانون

 • Dolos نام یونانی (Δόλος): روح نیرنگ، فریب، خدعه، حیله،خیانت و دورویی

 • Dysnomia نام یونانی (Δυσνομία): روح بی قانونی و قانون مدنی ضعیف

 • Ekecheiria نام یونانی(Εκεcηειρια): روح آتش بس، صلح و توقف همه خشونت ها که در مسابقات المپیک تکریم می شود

 • Eleos نام یونانی (Ἔλεος): روح رحمت، ترحم و شفقت

 • Elpis نام یونانی (Ελπίς): روح امید و انتظار

 • Epiphron نام یونانی (Επιπηρον): روح حزم، زیرکی، اندیشه، دقت و هوشمندی

 • Eris نام یونانی (Έρις): روح نزاع، اختلاف، مشاجره و رقابت

 • Erotes ها نام یونانی (ἔρωτες)
  • Anteros نام یونانی (Ἀντέρως): خدای عشق پاداش داده شده
  • Eros نام یونانی (Έρος): خدای عشق و شور جنسی
  • Himeros نام یونانی (Ἵμερος): خدای امیال جنسی
  • Pothos نام یونانی (Πόθος): خدای اشتیاق جنسی، شور و اشتیاق

 • Eucleia نام یونانی (Εθκελια): خدای شهرت خوب و جلال

 • Eunomia نام یونانی (Εὐνομία): الهه دستورات درست و رهبری قانونمند

 • Eupheme نام یونانی (Ευπηεμε): روح کلام خوش شگون، تحسین و شادی، تشویق و فریاد پیروزی

 • Eusebeia نام یونانی (Eὐσέβεια): روح تقوا، وفاداری، وظیفه و احترام فرزند

 • Euthenia نام یونانی (Ευτηενια): روح وفور، رفاه و فراوانی

 • Geras نام یونانی (Γῆρας): روح دوران پیری

 • Harmonia نام یونانی (Αρμονία): ااهه نظم و تواقف

 • Hebe نام یونانی (Ήβη): الهه جوانی

 • Hedone نام یونانی (Ἡδονή): روح لذت، لذت بردن و خوشی


 • Homonoia نام یونانی (Ὁμόνοια): روح توافق، اتفاق آراو یگانگی ذهن

 • Horkos نام یونانی (Ὁρκος): روح سوگندها

 • Hormes نام یونانی (Ηορμες): روح برانگیختن و تلاش (برای انجام کاری)، اشتیاق، با انگیزه نگه داشتن خود و شروع کار

 • Hybris نام یونانی (Ύβρις): روح غرور

 • Hypnos نام یونانی (Ύπνος): خدای خواب

 • Hysminaiها نام یونانی (Ηυσμιναι): ارواح مبارزه و نبرد

 • Kakia نام یونانی (Kακία): روح گناه و بدی سیرت

 • Keres ها نام یونانی (Κῆρες): ارواح خشونت و مرگ بی رحمانه

 • Koalemos نام یونانی (Κοάλεμος): روح حماقت و نادانی

 • Kratos نام یونانی (Κράτος): روح قدرت، نیرو، زور و حاکمیت قانون

 • Kydoimos نام یونانی (Κυδοιμος): روح غوغای جنگ، شلوغی، همهمه و داد و بیداد

 • Lethe نام یونانی (λήθη): روح فراموشی و نسیان

 • Limos نام یونانی (Λιμός): روح گرسنگی و گرسنگی کشیدن

 • Litaeها نام یونانی (Λιταί): ارواح دعا

 • Lyssa نام یونانی (Λυσσα): روح خشم، غضب و بیماری هاری در حیوانات

 • Makhaiها نام یونانی (Μάχαι): ارواح مبازره و رزم

 • Mania نام یونانی (Μανία): روح یا ارواح جنون و دیوانگی

 • Moirae ها نام یونانی (Μοίρες) یا "سرنوشتها"
  • Clotho نام یونانی (Κλωθώ): ریسنده رشته زندگی
  • Lachesis نام یونانی (Λάχεσις): اندازه گیر رشته زندگی
  • Atropos نام یونانی (Άτροπος): منفصل کننده رشته زندگی

 • Momus نام یونانی (μῶμος): روح استهزا، سرزنش کردن و سوء نقد

 • Moros نام یونانی (Μόρος): روح فنا

 • Morpheus نام یونانی (Μορφεύς): خدای رویاها

 • Nemesis نام یونانی (Νέμεσις): الهه مجازات و جزای قانونی

 • Nike نام یونانی (Νίκη): روح پیروزی

 • Nomos نام یونانی (Νόμος): روح قانون

 • Oizys نام یونانی (Ὀϊζύς): روح غصه و غم

 • Oneiroiها نام یونانی (Όνειροι): ارواح رویاها
  • Epiales نام یونانی (Επιαλες): روح کابوس ها
  • Phantasos نام یونانی (Φαντασος): روح رویاها و خیالپردازی
  • Phobetor نام یونانی (Φοβετορ): روح کابوس ها

 • Palioxis نام یونانی (Παλιοξις): روح پرواز و عقب نشینی از جنگ

 • Peitho نام یونانی (Πειθώ): روح ترغیب و اغوا

 • Penia نام یونانی (Πενία): روح فقر و نیاز

 • Penthus نام یونانی (Πεντηος): روح غم و اندوه، ماتم و عزا

 • Pheme نام یونانی (Φήμη): روح شایعه، گزارش و شایعات بی اساس

 • Philophrosyne نام یونانی (Φιλοφροσυνη): روح دوستی، مهربانی و خوش آمد

 • Philotes نام یونانی (Φιλότης): روح دوستی، محبت و مقاربت جنسی

 • Phobos نام یونانی (Φόβος): روح ترس و وحشت، پرواز و اغتشاش در میدان جنگ

 • The Phonoi نام یونانی (Φόνοι): روح جنایت، قتل و کشتار

 • Phrike نام یونانی (Φρικε): روح وحشت و ترس لرزان

 • Phthonus نام یونانی (Φθόνος): روح رشک و حسادت

 • Pistis نام یونانی (Πίστις): روح اعتماد، صداقت و حسن نیت

 • Poine نام یونانی(Ποινε) : روح عذاب، انتقام، پاداش، تنبیه و مجازات برای جرم قتل و آدمکشی

 • Ponos نام یونانی (Πονος): روح کار سخت و مشقت

 • Poros نام یونانی (Πόρος): روح مصلحت، ابزار انجام دادن و تائید و تدبیر

 • Praxidike نام یونانی (Πραξιδικε): روح عدالت سختگیر

 • Proioxis نام یونانی (Προιοξις): روح یورش و تعقیب در میدان جنگ


 • Ptocheia نام یونانی (Πτοκηεια): خدای گدایان

 • Soter نام یونانی (Σωτήρ): روح مذکر ایمنی، حفظ و نجات از آسیب

 • Soteria نام یونانی (Σωτήρια): روح مونث ایمنی، حفظ و نجات از آسیب

 • Sophrosyne نام یونانی (Σωφροσύνη): روح اعتدال، کنترل نفس، خویشتنداری و تشخیص

 • Thanatos نام یونانی (Θάνατος): روح مرگ و میرایی

 • Tyche نام یونانی (Τύχη): روح بخت، شانس، سرنوشت و آینده نگری

 • Zelos نام یونانی ( Ζῆλος): روح مشتاق رقابت، تقلید، حسادت، تعصب و غیرت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر