در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

اسطوره شناسی Titan هاطبق اسطوره شناسی یونان، Titan ها نژادی از خدایان نیرومند بوده اند که از اولاد Gaia و Uranus هستند و در دوران افسانه ای طلایی حکمرانی می کردند. نسل اول دوازده Titan های مذکر شامل Oceanus, Hyperion, Coeus, Cronus, Crius و Iapetus و Titanهای مونث Mnemosyne, Tethys, Theia, Phoebe, Rhea وThemis بودند. نسل دوم Titanها شامل فرزندان Hyperion یعنی Eos, H elios, و Selene و دختران Coeus یعنی Leto و Asteria و پسران Iapetus یعنی Atlas, Prometheus, Epimetheus, و Menoetius و پسران Crius یعنی Astraeus, Pallas, و Perses می باشد. آنها نقش خدایان قدیمی را داشتند که این نقش توسط جوانتر یعنی المپین ها در Titanomachy (مبازره بین Titanها) از آنها گرفته شد و باعث نغییر الگوها در یونانیان باستان شد.


Rhea همسر Cronus-یکی از Titan ها

Titanomachy

یونانیان باستان شعرهای زیادی در خصوص مبارزات Titan ها و سایر خدایان دارند که Titanomachy یا مبارزه Titanها نامیده می شد.فرد برتر و تنها کسی که نجات پیدا کرد Hesiod بود. ........

در منابع
Orphic (بخشی از فرهنگ یونان باستان)
در یکی از متن های Orphic، می گوید که Zeus نمی توانست با خشونت های پدر ش کنار بیاید. به همین علت Rhea مهمانی برای Cronus برگزار کرد. او در آن مهمانی با خوردن مقدار زیاد شراب عسل مست گردید. و بجای اینکه به Tartarus فرستاده شود در همان حالت مستی به غار Nyx (شب) فرستاده شد جایی که تا ابدیت در رویا بماند.
افسانه دیگری که در مورد Titan ها وجود دارد که حول Dionysus می گردد. در زمان سلطنت او Zeus تصمیم به ترک تاج و تخت سلطنت به نفع Dionysus نوزاد می گیرد همانند کودگی Zeus توسط Kouretes محافظت می گردد. Titan ها تصمیم به قتل کودک و تصاحب تاج و تخت می گیرند. آنها بی رحمانه صورت خود را با گچ سفید کرده و Dionysus را با اسباب بازی گول زده و نزد خود آوردند. سپس او را تکه تکه کرده و اعضای بدنش را پختند. Zues پس از فهمیدن این جریان خشمگین شده و Titan ها را با رعد خود از پا در آورد. Athena قلب کودک را در داخل عروسک گچی نگه داشته بود و از آن Dionysus جدیدی ساخته شد....
صورت دیگری از داستان ..... آمده است که بشریت از خود حاصل از سوختن Titan ها بوجود آمده . ......
برخی دیرینه شناسان از قبیل Jane Ellen Harrison استدلال کرده اند که مراسم بدوی مذهب شمنی (shamanic) بر اساس افسانه تکه تکه شدن و خورده شدن Dionysus توسط Titanها بوجود آمده است.
او همچنین می گوید کلمه Titan از کلمه یونانی τιτανος به معنی زمین،گل یا گچ سفید گرفته شده است. زیرا Titanها افرادی بودند که با گچ سفید شده بودند.
برخی دیگر از دانشمندان معتقدند این کلمه از فعل یونانی τέμνω به مهنی کشیدن آمده است. همانطور که Hesiod می گوید: آما پدر آنان یعنی Ouranos که خود او آنها را بوجود آورد به آنها نام Titan یا کِشنده را داد تا قدرت خود را گستاخانه بیرون بریزند (بکِشند).
محقق دیگر M.L. West به رابطه آیین اولیه یونانی ها با مذهب شمنیسم اشاره دارد.
نام عنصر تیتانیوم از نام Titanها گرفته شده است.
یکی از قمرهای سیاره زحل بخاطر آنان Titan نامگذاری شده است.
بسیاری از چیزهای بزرگ بعد از Titan ها بخاطر Titanic (بسیار بزرگ) بودن آنها اقب Titanic گرفته است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر