در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

تایتِن (Titans)

تایتِن (Titans)

Hyperion نام یونانی Ὑπερίων - Hyperiôn: خدای نور. به همراه Theia، او پدر Helios (خورشید)، Selene (ماه) و Eos (سپیده دم) می باشد.

Iapetos نام یونانی Ἰαπετός
- Iapetos : خدای مرگ و میر و پدر Prometheus، Epimetheus و Atlas.

Coeus نام یونانی Κοῖος - Koios:
خدا عقل و محور آسمان که صور فلکی به دور وی می چرخند.

Crius نام یونانی
Κρεῖος - Kriôs: سطح پایین ترین در بین دوازده Titan. او پدر Astraios، Pallas و Perses می باشد.

Cronus نام یونانی Κρόνος - Krónos: رهبر Titan ها که پدرش Ouranos را برای رسیدن به رهبری سرنگون کرد و بعد بوسیله پسرش Zeus سرنگون شد.

Mnemosyne نام یونانی Mνημοσύνη-Mnêmosynê: الهه از حافظه و یاد و مادر Nine Muses. (نه Muses)

Oceanus نام یونانی Ὠκεανός - Ôkeanos: خدای رودخانه های سطح زمین. او سرچشمه تمام آبهای تازه می باتشد

Phoebe نام یونانی Φοίβη - Phoibê: الهه عقل و پیشگویی"روشن" ، و همسر Koios.

Rhea نام یونانی
Ῥέα - Rheia): الهه باروری زن ، مادر و نسل. او خواهر و همسر Cronus و مادر Zeus ، Hades ، Poseidon، Hera، Demeter و Hestia است.

Tethys نام یونانی
Τηθύς - Têthys: زن Oceanus و مادر همه رودخانه ها، سرچشمه ها، نهرها، چشمه ها و ابرها.

Theia نام یونانی Θεία - Theia: الهه بینایی و نور درخشان آسمان روشن و صاف و آبی زنگ است. او همسر Hyperion و مادر Helios، Selene و Eos می باشد.

Themis نام یونانی
Θέμις - Themis: الهه قانون الهی و نظم.

سایر تایتن ها

Asteria
نام یونانی Ἀστερια - Asteria: الهه وحی های شبانه و ستاره های دنباله دار

Astraios نام یونانی Ἀστραῖος- Astraios: خدا از ستاره ها و سیارات ، و هنر طالع بینی.

Atlas نام یونانی
Ἄτλας- Atlas: فرزند Iapetus که محکوم به حمل آسمان ها بر روی شانه هایش شد.

Aura نام یونانی Αὔρα - Aura: الهه و نسیم تازه ، هوای سرد صبح.

Dione نام یونانی
Διώνη - Diônê: الهه وحی Dodona.

Eos نام یونانی Ἠώς - Êôs: الهه سپیده دم.

Epimetheus نام یونانی Ἐπιμηθεύς - Epimêtheus: خدای چاره اندیشی و پدر بهانه ها.

Eurybia نام یونانی Εὐρυβία - Eurybia: الهه تسلط بر دریاها و همسر Krios.

Eurynome نام یونانی
Εὐρυνόμη - Eurynomê: الهه مرغزارهای پر آب و چراگاهها و مادر سه Kharites از Zeus.

Helios نام یونانی Ἥλιος - Hêlios: هلیوس خدای خورشید و نگهبان سوگند.

Klymene یا Asia نام یونانی
Κλυμενε- Klymenê: الهه معروفیت ، شهرت و ننگ ، و همسر Iapetos.

Lelantos نام یونانی
Λελαντος - Lêlantos: خداوند هوا و مهارت شکارچی درتعقیب شکار. او همسر مرد Leto است.

Leto نام یونانی
Λητώ - Lêtô: الهه مادری و مادر Artemis و Apollo.

Menoitios نام یونانی Μενοίτιος - Menoitios: خداوند از خشم خشونت آمیز و مرگ و میر بشر است. کشته شده توسط زئوس.

Metis نام یونانی
Μέτις - Mêtis: الهه از مشاوره خوب ، توصیه ، برنامه ریزی ، حیله گری ، مکاری و حکمت ، و مادر Athena.

Ophion نام یونانی
Ὀφίων - Ophiôn: یک تایتن قدیمی و مسن. در برخی افسانه های قدیمی او به همراه همسرش Eurynome به زمین حکمرانی می کرد تا زمانی که Cronus او را سرنگون کرد.

Pallas نام یونانی Πάλλας - Pallas: خدای تجربه جنگی. او توسط Athena در مبازرات تایتن ها (Titanomachy) کشته شد.

Perses نام یونانی Περσες - Persês: خدای کشتار.

Prometheus نام یونانی Προμηθεύς- Promêtheus: خدای مشاوره دوراندیشی و فریبندگی و خالق بشر.

Selene نام یونانی
Σελήνη - Selênê: الهه ماه.

Styx نام یونانی Στύξ - Styx: خدای رودخانه های دنیای مردگان (Underworld) و تجسم کینه و دشمنی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر