در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

خدایان آسمان

 • Achelois نام یونانی (Ἀχελωΐς): الهه کوچک ماه، لو کسی است که درد را می شوید و از بین می برد

 • Aeolus نام یونانی (Aiolos) (Αίολος): پادشاه بادها

 • Aether نام یونانی (Αιθήρ): خدای کهن هوای بالایی

 • Alectrona نام یونانی (Αλεκτρονα): الهه خوشید و صبح و بیدار شدن

 • Anemoiخدایان باد
  • Boreas نام یونانی (Βορέας): خدای باد شمالی و زمستان
  • Eurus نام یونانی (Εύρος): خدای باد بد شگون شرق
  • Notus نام یونانی (Νότος) : خدای باد جنوب
  • Zephyrus نام یونانی (Ζέφυρος): خدای باد غرب

 • Arke نام یونانی (Αρκε): پیغامبر Titan ها و خواهر دوقلوی Iris

 • Astraios نام یونانی (Ἀστραῖος): خدای Titan ستارگان و سیارات و هنر طالع بینی

 • The Astra Planeti نام یونانی (Αστρα Πλανετοι: خدایان 5 ستاره سرگردان
  • Stilbon نام یونانی (Στιλβον): خدای Hermaon (سیاره عطارد)
  • Eosphorus نام یونانی (Ηωσφόρος): خدای ستاره صبحگاهی سیاره زهره
  • Hesperus نام یونانی (Ἓσπερος): خدای ستاره عصرگاه سیاره زهره
  • Pyroeis نام یونانی (Πυροεις): خدای Areios (سیاره مریخ)
  • Phaethon نام یونانی (Φαέθων): خدای Dios (سیاره مشتری)
  • Phaenon نام یونانی (Πηαινον): خدای Kronion (سیاره زحل)

 • Aura نام یونانی (Αθρα): الهه نسیم تازه، و هوای خنک صبحگاه

 • Aurai نام یونانی (Αὖραι): حوری نسیم تازه خنک

 • Chaos نام یونانی (Χάος): هیچی، که همه چیز از آن سرچشمه می گیرد، او همچنین نماد هوای پایینی است که زمین را احاطه کرده.

 • Chione نام یونانی (κηιονε): الهه برف و دختر Boreas

 • Eos نام یونانی (Ἠώς): الهه Titan سپیده دم

 • Helios نام یونانی (Ἥλιος ): خدای Titan خورشید و محافظ پیمانها

 • Hemera نام یونانی (Ημέρα): الهه کهن خورشید و نور روز

 • Hera نام یونانی (Ήρα): ملکه آسمان و الهه هوا و صور فلکی

 • Herse نام یونانی (Ἕρση): الهه شبنم صبحگاه

 • Iris نام یونانی (Ίρις): الهه رنگین کمان و پیغامبر خدایان

 • Menae ها نام یونانی (Μεναι): پنجاه الهه صورتهای ماه و پنجاه ماه هر دوره 4 ساله Olympiad

 • Nephelai نام یونانی (Νεπηελαι): حوری ابر
  • Cleochareia : حوری رودخانه که با Lelex پادشاه Laconia ازدواج کرد

 • Orithyia نام یونانی (Ὠρείθυια): الهه باد و طوفانهای سرد کوهها

 • Ouranos نام یونانی (Ουρανός): خدای کهن آسمانها

 • Pandia نام یونانی (Πανδία): دختر Selene و Zeus، الهه ماه کامل و شبنم تغذیه کننده زمین

 • The Pleiades نام یونانی (Πλειάδες): الهه های صورت فلکی خوشه پروین (Pleiades)
  • Alcyone نام یونانی (Αλκυόνη)
  • Sterope نام یونانی (Στερόπη)
  • Celaeno نام یونانی (Κελαινώ)
  • Electra نام یونانی (Ηλέκτρα)
  • Maia نام یونانی (Μαία)
  • Merope نام یونانی (Μερόπη)
  • Taygete نام یونانی (Ταϋγέτη)

 • Selene نام یونانی (Σελήνη): الهه ماه

 • Zeus نام یونانی (Ζεύς): پادشاه خدایان و خدای آسمان، ابرها، باران، تندر و رعد و برق

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر