در این بلاگ توضیحاتی در خصوص خدایان باستانی یونان آمده است منبع این مطالب
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_mythological_figures
می باشد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

خدایان روستایی

 • Aetna نام یونانی (Αἴτνη): خدای کوه آتشفشانی Etna در Sicily

 • Amphictyonis نام یونانی (Αμφικτυονις): الهه شراب و دوستی بین ملتها و صورت محلی Demeter

 • Antheia نام یونانی (Αντηεια): الهه گلها و تاج های گل

 • Anthousai نام یونانی (Αντηοθσαι): حوری گلها

 • Aristaeus نام یونانی (Ἀρισταῖος): الهه زنبور داری، پنیر سازی، گله داری، پرورش زیتون و شکار

 • Artemis نام یونانی (Άρτεμις): الهه حیوانات وحشی، پرندگان، ماهیان آبهای تازه و شکار پرندگان

 • Attis نام یونانی (Αττις): خدای گیاهی و همسر Cybele

 • Britomartis نام یونانی (Βριτόμαρτις): الهه شکار و تورهای ماهیگیری، شکار پرندگان و حیوانات کوچک جزیره کرت

 • Cabeiri نام یونانی (Κάβειροι): دو خدا یا روح که عجایب جریزه Lemnos و Samothrace را اداره می کنند.

 • Centaurs نام یونانی (Κένταυροι): نژادی نیمه انسان، نیمه اسب
  • Chiron نام یونانی (Χείρων): قدیمی ترین و وحشی ترین Centaurs

 • Cercopes ها نام یونانی (Κέρκοπης): دو دزد که ظاهری شبیه میمون که آفت سرزمین های Lydia در Anatolia غربی بودند.
  • Akmon نام یونانی (Ακμον)
  • Passalos نام یونانی (Πασσαλος)

 • Chariclo نام یونانی (Κηαρικλο): همسر Chiron سناتور

 • Chloris نام یونانی (χλωρις): الهه گلها و زن Zephyrus

 • Comus نام یونانی (Κομος): خدای خوشی، شادمانی و جشن

 • Corymbus نام یونانی (Κορυμβος): خدای میوه پیچک

 • Cybele نام یونانی (Κυβέλη): الهه کوه Phrygian به همراه Rhea

 • Dionysus نام یونانی (Διόνυσος): خدای شراب و مجلس می خواری و گیاهان وحشی

 • Dryades نام یونانی (Δρυάδες): حوری درخت و جنگل

 • Gaia نام یونانی (Γαία): الهه کهن زمین

 • Epimeliades نام یونانی (Επιμελιδες): حوری مناطق کوهستانی و حافظ گله های گوسفند

 • Hamadryades نام یونانی (Αμαδρυάδες): حوری درخت بلوط

 • Hecaterus نام یونانی (Ηεκατερος): خدای hekateris (نوعی رقص روستایی که با حرکات سریع دست انجام می شود) و احتمالا مهارت دست

 • Hephaestus نام یونانی (Ήφαιστος): خدای فلزکاری

 • Hermes نام یونانی (Ερμής): خدای گله و رمه ها و حدود مرزی

 • Horae ها نام یونانی (Ώρες): الهه های فصول و نظم طبیعی
  • Eunomia نام یونانی (Ευνομία): روح نظم خوب و الهه بهار و مراتع سرسبز
  • Dike نام یونانی (Δίκη): روح عدالت و احتمالا نمایانگر رشد بهاری
  • Eirene نام یونانی (Ειρήνη): روح صلح و الهه بهار
  • Thallo نام یونانی (Θαλλώ): الهه جوانه و شاخسار بهاری مه با Eirene هم شناخته می شود
  • Auxo نام یونانی (Αυξώ): الهه رشد بهاری
  • Karpo نام یونانی (Καρπώ): الهه میوه ها و زمین

 • Korybantes نام یونانی (Κορύβαντες): رقصنده نامرئی که Cybele را می پرستید

 • Maenades نام یونانی (μαινάδη): حوری دیوانه در گله Dionysus
  • Methe نام یونانی (Μετηε): حوری مستی

 • Meliae نام یونانی (Μελίαι): حوری عسل و درخت زبان گنجشک

 • Naiades نام یونانی (Ναιάδες): حوری آب تازه
  • Daphne نام یونانی (Δάφνη)
  • The Hesperides نام یونانی (Ἑσπερίδες)
  • Metope نام یونانی (Μετώπη)

 • Nymphai Hyperboreioi ها نام یونانی (Νυμπηαι Ηυπερβορειοι) که بر تیراندازی نظارت می کنند.
  • Hekaerge نام یونانی (Ηεκαεργε): نمود فاصله یابی
  • Loxo نام یونانی (Λοξο): نمود خط سیر
  • Oupis نام یونانی (Οθπισ): نمود هدف

 • Oreades نام یونانی (Ὀρεάδες): حوری کوه
  • Adrasteia نام یونانی (Αδράστεια): دایه Zeus
  • Echo نام یونانی (Ηχώ): حوری نفرین شده ای نمی تواند صحبت کند و فقط می تواند حرفهای دیگران را تکرار کند

 • Oceanides نام یونانی (Ωκεανίδες): حوری آب تازه
  • Beroe نام یونانی (Βεροε): حوری Beruit، دختر Aphrodite و Adonis که Dionysus و Poseidon با او عشق بازی کردند.
  • Calypso نام یونانی (Καλυψώ)
  • Clytie نام یونانی (Κλυτιε)
  • Eidyia جوانترین حوری دریایی

 • Ourea ها نام یونانی (Ούρος): خدایان کهن کوهها

 • Palici ها نام یونانی (Παλικοί): خدایان دوگانه روستایی که بر آبفشانها و چشمه های آب گرم نظارت داشتند.

 • Pan نام یونانی (Πάν): خدای چوپانان، مراتع و باروری

 • Potamoi: خدایان رودخانه ها
  • Achelousنام یونانی (Αχέλους)
  • Acis نام یونانی (Άκις)
  • Akheron نام یونانی (Αχέρων)
  • Alpheus نام یونانی (Αλφειός)
  • Asopus نام یونانی (Ασωπός)
  • Cladeus نام یونانی (Κλάδεος)
  • Eurotas نام یونانی (Ευρώτας)
  • Kokytos نام یونانی (Kωκυτός)
  • Lethe نام یونانی (λήθη)
  • Peneus نام یونانی (Πηνειός)
  • Phlegethon نام یونانی (Πηλεγετηον))
  • Styx نام یونانی (Στύξ)
  • Scamander نام یونانی (Σκάμανδρος)

 • Priapus نام یونانی (Πρίαπος): خدای باروری باغ

 • Pyrrhikhos نام یونانی (Πυρρηικηος): خدای رقص روستایی

 • Rhea نام یونانی (Ῥέα): مادر برزگ و ملکه حیات وحش کوهها

 • Satyrs نام یونانی (Σάτυροι): روح باروری روستایی
  • Krotos نام یونانی (Κροτος): شکارچی بزرگ و موسیقیدان که با Muses در کوه Helicon مصاحبت می کرد.

 • Silenus نام یونانی (Σειληνός): خدایی قدیمی روستایی رقص له کردن انگور برای شراب.

 • Telete نام یونانی (Τελετε): الهه شروع بزم های Bacchic

 • Zagreus نام یونانی (Ζαγρεος): در افسانه های Orphic ، تجسم اول Dionysus بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر